Periodbokslut och prognos

Behöver du hjälp med kontroll och uppföljning av företaget?

Under ett verksamhetsår finns det ofta goda skäl till att analysera företagets intäkter och kostnader på en mer detaljerad nivå än brukligt - att göra ett periodbokslut och en prognos. Det ger dig värdefulla insikter i huruvida du bör genomföra en önskad investering eller kanske att du behöver göra några justeringar av verksamheten för att kunna uppnå det önskade resultatet. 

Periodbokslut

Under verksamhetsårets gång kan det vara en god idé att du noggrant följer upp resultatet för att se hur resultatet i ditt företag ligger till. Ett periodbokslut (ofta efter ett halvår eller mer) innebär en mer omfattande kontroll av redovisningen och att kostnader  och intäkter ”periodiseras” på ett mer detaljerat sätt än vad som kanske sker i den löpande bokföringen, inte minst när man sköter bokföringen själv.

Det ger således en mer rättvisande rapport av företagets ekonomiska läge än om du enbart tar ut en rapport från bokföringsprogrammet, som ibland kan vara ganska intetsägande. Vid somliga tillfällen kan till exempel banker kräva ett periodbokslut som underlag inför att de ska bedöma huruvida de vill låna ut medel till en investering eller inte. 

Prognos

I prognosarbetet tas det hänsyn till framtida förväntade intäkter och kostnader och gör en bedömning av hur resultatet utifrån det sannolikt kommer att bli. Det kan handla om att

  • kontrollera huruvida den preliminärskatt du betalar in till Skatteverket är tillräcklig för att täcka den slutliga skatten.
  • du står inför en stor investering och behöver ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt för att veta om det finns utrymme för investeringen eller ej. 

Exempel på tjänster vi hjälper dig med

  • Periodbokslut
  • Prognoser
  • Investeringskalkyler
  • Rapporter till banker och intressenter
Kontakta oss om Periodbokslut & Prognos
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram